Uskladnenie stavebnej sute

Uloženie stavebného odpadu v recyklačnom stredisku nielenže prispieva k ochrane životného prostredia, ale aj znižuje náklady v porovnaní s bežnou skládkou.

Recyklácia stavebného a demolačného odpadu patrí k súčasným trendom v stavebníctve a ochrane životného prostredia, ktoré majú za cieľ efektívne využívanie odpadových materiálov, ekonomickú výhodnosť a šetrenie prírodných zdrojov. S cieľom podporiť tieto trendy, spoločnosť TJR zriadila recyklačný dvor a poskytuje svojim zákazníkom širokú paletu služieb.

Recyklácia stavebného odpadu

Investori môžu profitovať z recyklácie stavebných odpadov, keďže v rámci búracích a demolačných prác sa generuje obrovské množstvo odpadu, ktorý sa dá naspäť využiť až 90% podielom v stavebníctve. Recyklovaný odpad sa tak stáva rovnocennou alternatívou k prírodným surovinovým zdrojom. Tento trvalo udržateľný prístup k stavebnému odpadu môže investora viesť k zníženiu nákladov a zlepšeniu environmentálnej záťaže.

Triedenie a separáciu rôznych druhov odpadu s cieľom zabezpečiť jeho efektívne a ekonomicky výhodné využitie.

Spracovanie stavebného a demolačného odpadu na nové stavebné materiály, ktoré môžu byť použité v rôznych stavebných projektoch.

Zabezpečenie prepravy odpadu zo staveniska na našu skládku.

Stavebné odpady vhodné na recykláciu

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 03 Škridly, obkladový materiál a keramika
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 06 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Naša technológia uskladňovania stavebného odpadu zabezpečuje bezpečné a účinné riešenie pre uskladnenie odpadových materiálov, čím znižujeme environmentálny vplyv na našu planétu a šetríme Vaše peniaze.